ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
25

• ชาย
15

• หญิง
29

รวม
69


จำแนกตามตำแหน่งวิทยะฐานะ
ตำแหน่งวิทยะฐานะ
จำนวน


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
6

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
1

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
33

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
1

• ไม่ระบุ
28


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
2

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
8

• แผนกวิชาช่างกลเกษตร
3

• แผนกวิชาพืชศาสตร์
5

• แผนกวิชาสัตวศาสตร์
4

• แผนกวิชาอุตสหกรรมเกษตร
3

• แผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
4

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
10

• งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)
4

• งานประชาสัมพันธ์
4

• งานบุคลากร
6

• งานการเงิน
2

• งานบัญชี
1

• งานพัสดุ
5

• งานอาคารสถานที่
3

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
1

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องบริการอินเทรอร์เน็ต)
1

• งานวางแผนและงบประมาณ
3

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
5

• งานความร่วมมือ
2

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
4

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
6

• งานปกครอง
5

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
6

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
7

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
4

• งานครูที่ปรึกษา
5

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
3

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
6

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
5

• งานทะเบียน
4

• งานวัดผลและประเมินผล
3

• งานสื่อการเรียนการสอน
1

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
4

• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
3

• งานพัสดุ(พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง)
1

• งานพัสดุ(งานพิมพ์)
1

• งานพัสดุ(หัวหน้าหมวดรถยนต์)
1

• งานศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอมะนัง
1

• งานฟาร์มและโรงงาน (ฟาร์มพืช)
1

• งานฟาร์มและโรงงาน (ฟาร์มสัตว์)
2

• งานอาคารสถานที่(คนงาน)
4

• งานอาคารสถานที่(ยาม)
5

• งานอาคารสถานที่(พนักงานบริการ)
1

• งานอาคารสถานที่(พนักงานทั่วไป)
1

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
3

• ผู้ดูแลระบบหลัก
1


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
ผู้อำนวยการนายเจตน์ เกตุมุหย๊ะ
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
รองผู้อำนวยการนายสุธี เกื้อเกตุ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ผู้บริหาร ชำนาญการฟ้าอรุณ คงอาสา
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาอุตสหกรรมเกษตร
ครูประจำ แผนกวิชาอุตสหกรรมเกษตร
ครู ชำนาญการพิเศษวันเพ็ญ สิตะพงศ์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ครู ชำนาญการพิเศษสราวุธ เย็นเอง
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครูประจำ แผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าแผนกนายไพศาล เทศอาเส็น
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างกลเกษตร
ครู ชำนาญการพิเศษประพัฒน์ ศรีสุขใส
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ครู ชำนาญการโณเรีย สอเหรบ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หัวหน้างาน งานบุคลากร
ครูนายสิทธิชัย ฤทธิเดช
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หัวหน้างาน งานพัสดุ
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ครูเจนจิรา เกื้อเพชรแก้ว
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาพืชศาสตร์
หัวหน้างาน งานฟาร์มและโรงงาน (ฟาร์มพืช)
ครูประจำ แผนกวิชาพืชศาสตร์
ครูผู้ช่วยทองเจือ แดงชื่น
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสัตวศาสตร์
หัวหน้างานนายณัฐนันท์ เกตุนุ้ย
หัวหน้างาน งานการเงิน
ข้าราชการพลเรือน งานการเงินน.ส.อารีรัตน์ ชะนะทอง
หัวหน้างาน งานบัญชี
เจ้าหน้าที่ งานบัญชีนางวิไลลักษณ์ เจริญสุข
หัวหน้างาน งานทะเบียน
ครูประจำ แผนกวิชาอุตสหกรรมเกษตร
ครู ชำนาญการอันธิกา ฟิเล่
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ครู ชำนาญการพิเศษนายวินัย เต็มศรี
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครูประจำ แผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ครู ชำนาญการนางรุ่งนภา แซ่อึ้ง
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
ครูประจำ แผนกวิชาอุตสหกรรมเกษตร
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาอุตสหกรรมเกษตร
ครู ชำนาญการพิเศษนางสมพิศ ศรียาเทพ
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสัตวศาสตร์
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาสัตวศาสตร์
ผู้ดูแลระบบ งานความร่วมมือ
ผู้ดูแลระบบ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ดูแลระบบ งานครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแลระบบ งานฟาร์มและโรงงาน (ฟาร์มสัตว์)
ครูนางอรษา ศรีสุขใส
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)กอเยาะ วัฒนะ
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องบริการอินเทรอร์เน็ต)
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานทะเบียน
ครูณฐมน ปานรงค์
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลเกษตร
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างกลเกษตร
ครูตาณิกา ฤทธิรัตน์
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผล
ครูช่อผกา ฤทธิรัตน์
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานบุคลากร
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีปริณดา ไพจิตจินดา
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูนภดล ชูกระชั้น
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครูผู้ช่วยพิพัฒน์พงศ์ โต๊ะหมอ
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่(ยาม)
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลเกษตร
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครูผู้ช่วยวิภาวี แก้ววิจิตร
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาสัตวศาสตร์
ผู้ช่วยงาน งานวางแผนและงบประมาณ
ผู้ช่วยงาน งานฟาร์มและโรงงาน (ฟาร์มสัตว์)
ครูผู้ช่วยนายนาทชัย เถื่อนทิม
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่พิจิตร รักงาม
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
พนักงานราชการ(งาน) งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
พนักงานราชการ(งาน) งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
พนักงานราชการ(งาน) งานปกครอง
พนักงานราชการ(งาน) งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
พนักงานราชการ(งาน) งานครูที่ปรึกษานิรุทธ เกตุนุ้ย
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
หัวหน้างาน งานพัสดุ(หัวหน้าหมวดรถยนต์)
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
ผู้ช่วยงาน งานพัสดุนางสาว สกุณา ขาวเขาไคร
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพืชศาสตร์
ครูประจำอิทธิพัทธ์ เคลื่อนเมืองปัก
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์พีระพัฒน์ ขอแช่มกลาง
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์จักรชัย ชีวจตุรภัทร
ครูประจำ แผนกวิชาพืชศาสตร์
ครูอัตราจ้างวัชระ ไกรรักษ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสัตวศาสตร์
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษานางสาวทิพย์สุดา ม้องพร้า
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนางสาวปัทมา ขุนบุรี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพืชศาสตร์
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอมะนัง
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาจิรัฎติกาญจน์ เพลงพิโรจน์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพืชศาสตร์
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ลูกจ้างประจำนายประกาย ประดิษฐวงค์กูล
ลูกจ้างประจำ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจนายบุณธรรม ศรีอินทร์
ลูกจ้างประจำ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจนายพงษ์พจน์ หลงเก
ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
เจ้าหน้าที่น.ส.กิตติยา แก้วเหมือน
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางสาวอติกานต์ ทองคำ
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจนายนิกร บุญสนิท
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)ว่าที่ ร.ต.ทศนัย ปราบสงคราม
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)นายปราโมทย์ แซ่ซั้ว
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ(พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง)นายภานุชิต สุนแก้ว
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(คนงาน)นายอนิรุทธ เกื้อเพชรแก้ว
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(คนงาน)นายธีรภัทร เทพฉิม
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(คนงาน)นายเสถียร พงษ์นวล
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(คนงาน)นายสมผล ขะสุวรรณ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(ยาม)นายกิตติศักดิ์ คงทอง
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(ยาม)นายคลาย มะลิทอง
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(ยาม)นายวีระ แก้วประเสริฐ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(ยาม)นายสมศักดิ์ ฉางวาง
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(พนักงานบริการ)นายกิตติพร วอลีมาแย
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(พนักงานทั่วไป)นายมนสิช ฤทธิรัตน์
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุว่าที่ ร.ต.หญิง สุภาวดี บุญสุข
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาน.ส.จุฑามณี ดำสีใหม
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนางสาววิชชุตา สาอีซา
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผลนางสาวเหมือนฝัน ทองดีนุ้ย
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
ธุรการฝ่าย ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษานางสาววิชญา โสบุญ
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานบุคลากรนางสาวศศิวมล คชมุข
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนางสาววชิราภรณ์ ทองจันทร์
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
ผู้ช่วยงานนายวิชาญ ชำนาญคราด
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครู ชำนาญการ
พนักงานราชการ(งาน)น.ส.อัยนาอ์ หมวดเก้า
พนักงานราชการ(งาน) งานพัสดุ
พนักงานราชการ(งาน) งานพัสดุ(งานพิมพ์)