บทสรุปข้อมูลบุคลากร | แผนผังบุคลากร
จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน
• ไม่ระบุข้อมูล
26
• ชาย
13
• หญิง
27
รวม
66


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน
• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
5
• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
1
• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
30
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
1
• ไม่ระบุ
29


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
• ผู้อำนวยการ
1
• รองผู้อำนวยการ
3
• ธุรการฝ่าย
1
• หัวหน้าแผนก
6
• ครูประจำ
13
• พนักงานราชการ(สอน)
4
• ครูอัตราจ้าง
5
• ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก
5
• หัวหน้างาน
23
• ข้าราชการพลเรือน
1
• ลูกจ้างประจำ
3
• เจ้าหน้าที่
31
• ผู้ช่วยงาน
12
• พนักงานราชการ(งาน)
2
• ผู้ดูแลระบบ
2


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน
• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1
• ฝ่ายวิชาการ
1
• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1
• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1
• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1
• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
6
• แผนกวิชาช่างกลเกษตร
2
• แผนกวิชาพืชศาสตร์
5
• แผนกวิชาสัตวศาสตร์
3
• แผนกวิชาอุตสหกรรมเกษตร
3
• แผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
4
• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4
• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
11
• งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)
4
• งานประชาสัมพันธ์
3
• งานบุคลากร
6
• งานการเงิน
2
• งานบัญชี
1
• งานพัสดุ
5
• งานอาคารสถานที่
3
• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
1
• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องบริการอินเทรอร์เน็ต)
1
• งานวางแผนและงบประมาณ
3
• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
4
• งานความร่วมมือ
2
• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
4
• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
6
• งานปกครอง
4
• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
5
• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
6
• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
3
• งานครูที่ปรึกษา
4
• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
3
• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
6
• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
4
• งานทะเบียน
4
• งานวัดผลและประเมินผล
2
• งานสื่อการเรียนการสอน
1
• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3
• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
3
• งานพัสดุ(พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง)
1
• งานพัสดุ(งานพิมพ์)
1
• งานพัสดุ(หัวหน้าหมวดรถยนต์)
1
• งานศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอมะนัง
1
• งานฟาร์มและโรงงาน (ฟาร์มพืช)
1
• งานฟาร์มและโรงงาน (ฟาร์มสัตว์)
2
• งานอาคารสถานที่(คนงาน)
4
• งานอาคารสถานที่(ยาม)
5
• งานอาคารสถานที่(พนักงานบริการ)
1
• งานอาคารสถานที่(พนักงานทั่วไป)
1
• ผู้ดูแลระบบหลัก
1


ข้อมูลใบประกอบวิชาชีพ
ประเภทใบประกอบวิชาชีพ
จำนวน
• ไม่ใช่บุคลากรที่จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพ
48
• มีใบประกอบวิชาชีพ
17
• เป็นบุคลากรที่จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพ แต่ยังไม่มี
1
รวม
66